Project Description

gigasept® AF forte

Για απολύμανση και καθαρισμό ενδοσκοπίων και άλλων ιατρικών εργαλείων.

  • Μικροβιολογική αποτελεσματικότητα
  • Κατάλληλο για εύκαμπτα και για άκαμπτα ενδοσκόπια
  • Βραχύτερος χρόνος δράσης σε λουτρά υπερήχων
  • Κατοχυρωμένος συνδυασμός ουσιών
  • Ευχάριστη μυρωδιά
  • Χωρίς αλδεΰδες
  • Medical Device CE

Περιοχές εφαρμογής:

Καθαρισμός και απολύμανση εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων, χειρουργικών εργαλείων, εξοπλισμού αναισθησίας και αναπνευστικών μασκών.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης:

το gigasept® AF forte είναι ένα συμπυκνωμένο προϊόν και αραιώνεται με κρύο νερό έως την επιθυμητή συγκέντρωση εργασίας. Βυθίστε τα εργαλεία που πρόκειται να υποστούν επανεπεξεργασία στο διάλυμα gigasept® AF forte αμέσως μετά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι πλήρως διαβρεγμένες και αφήστε τις να εμποτιστούν στο διάλυμα. Βυθίστε τα όργανα με κοίλο σώμα με τρόπο τέτοιο, ώστε ο αέρας να μπορεί να διαφύγει πλήρως από τον αυλό. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε ενδελεχώς τα εργαλεία με νερό ποιότητας τουλάχιστον πόσιμου νερού ή, ακόμα καλύτερα, με αποστειρωμένο απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό, προκειμένου να αφαιρέσετε πλήρως τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος εργασίας.

Μην υπερβαίνετε τους ενδεικνυόμενους χρόνους επαφής και συγκεντρώσεις. Λάβετε υπόψη τις συστάσεις επεξεργασίας που παρέχονται από τους κατασκευαστές του εργαλείου. Ενδέχεται οι εθνικοί κανονισμοί να απαιτούν ο καθαρισμός και η απολύμανση να πραγματοποιούνται σε δύο χωριστά βήματα της διεργασίας. Το διάλυμα εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 7 ημέρες, όταν χρησιμοποιείται μόνο για την απολύμανση εργαλείων που έχουν προηγουμένως καθαριστεί. Εάν το διάλυμα εργασίας χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, οι εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίζουν το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάλυμα. Δεν είναι κατάλληλο για την τελική απολύμανση ημικρίσιμων και κρίσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων!

Σύνθεση:

100 g του δραστικού διαλύματος περιέχουν δραστικά συστατικά:

10 g Χλωριούχο Διμεθυλοδιοκτυλαμμώνιο, 15 g Φαινοξυπροπανόλης, 15,6 g Γουανιδίνης,

Ν,Ν-1,3-προπανοδιυλοδις-,Ν-κόκου άλκυλο παράγωγα, διοξικά, 9,5 g Ν-δωδεκυλοπροπα-

νο-1,3-διαμίνη. Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τις Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004: 5 – 15 % μη ιοντικά τασιενεργά, αρώματα.

Μορφή:

Πυκνό υγρό

Συσκευασία:

2lt

Αποτελεσματικότητα Συγκέντρωση (%) Χρόνος Επαφής
Βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο,μυκοβακτηριοκτόνο
κατά τη VAH ( Ένωση για την εφαρμοσμένη υγιεινή, Γερμανία)
EN 13727, EN 14561
EN 13624, EN 14562
EN 14348, EN 14563
5%
2%
0,75%
5 λεπτά
15 λεπτά
30 λεπτά
Μερικώς ιοκτόνο
(συμπερ. των HIV/HBV,HCV)*
1%
0,75%
5 λεπτά
15 λεπτά
Ροταϊός** μικρό φορτίο 0,75% 5 λεπτά
Αδενοϊός* 2% 60 λεπτά
Πολυμαϊός SV40* 2% 15 λεπτά
Λουτρό υπερήχων (βακτηριοκτόνο, ζυμοκτόνο,
μυκοβακτηριοκτόνο, μερικώς ιοκτόνο, συμπερ,
των HIV, HBV, HCV
2% 5 λεπτά

Όλες οι συγκεντρώσεις ενδείκνυνται υπό υψηλό φορτίο

* σύμφωνα με την οδηγία DVV/RKI 12/2014 // ** με βάση το πρότυπο EN 14476

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς.
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

P301+P310+P330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα.

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].

P305+P351+P338+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Προστατεύεται από ψύξη, θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία. Διατηρείται στο αρχικό δοχείο και σε θερμοκρασία δωματίου.

Μακριά από παιδιά